FAQ

Wat is een onthaalouder aangesloten bij een dienst voor onthaalouders?

De onthaalouder is aangesloten bij een door Kind & Gezin erkende en gesubsidieerde dienst, en zij/hij aanvaardt de begeleiding vanuit de dienst.
De dienst overlegt met de onthaalouder hoeveel kinderen zij mag en kan opvangen:

 • Als dienst streven wij ernaar om een gemiddelde van 4 voltijdse kinderen te plaatsen bij onze onthaalouders.
 • De beschikbare oppervlakte van de opvangruimte en de draagkracht van de onthaalouder zijn hierbij doorslaggevend.
 • Er mogen nooit meer dan 8 kinderen gelijktijdig aanwezig zijn

De dienstverantwoordelijke verwijst ouders naar de onthaalouder voor de opvang van hun kindje.

Wat is een dienst voor onthaalouders en welke ondersteuning bieden wij?

De dienst voor onthaalouder organiseert gesubsidieerde kinderopvang bij onthaalouders.
Het is de taak van de dienst om:

 • Onthaalouders te selecteren, informeren en te begeleiden
 • Onthaalouders te begeleiden om een kwaliteitsvolle opvang na te streven
 • Ouders te informeren en te begeleiden in hun zoektocht naar kinderopvang bij de onthaalouders van haar regio
 • Tussen ouders en onthaalouders te bemiddelen als zich problemen voordoen
 • Vorming organiseren en verzorgen voor onthaalouders en ouders
 • Te waken over de kwaliteit van de opvang, het kwaliteitshandboek voortdurend te actualiseren
 • De administratie op een vlotte en correcte manier af te handelen
  1. Dossiers opmaken en beheren
  2. Facturen opmaken voor ouders
  3. Onthaalouders vergoeden
  4. De werkzaamheden m.b.t. het sociaal statuut nauwgezet opvolgen

Enkel onthaalouders die in het werkingsgebied opvang willen aanbieden, kunnen zich aansluiten bij de dienst. Bij Dienst voor Opvanggezinnen Wilrijk vzw zijn onthaalouders en projecten van samenwerkende onthaalouders uit de regio Wilrijk aangesloten.

Hoeveel kinderen kan je opvangen?

De dienst voor onthaalouders bepaalt in samenspraak met jou hoeveel kinderen je kan opvangen. Dit is afhankelijk van je ervaring, de grootte van je huis, eigen kinderen, …
Er zijn hiervoor enkele wettelijke beperkingen:

 • Je mag gemiddeld 4 kinderen voltijds opvangen.
 • De ene dag kan je meer kinderen opvangen dan de andere, maar er mogen nooit meer dan 8 kinderen gelijktijdig aanwezig zijn. Men rekent hiervoor de eigen kinderen die nog niet naar de lagere school gaan, mee.

De dienst voor onthaalouder bepaalt of een kandidaat onthaalouder geschikt is en kan hierbij eventueel een aantal voorwaarden opstellen.

Welke opvang is mogelijk?

Je kan enkel baby’s en peuters opvangen of enkel schoolgaande kinderen tot de lagere school. Je kan ze ook samen opvangen, zolang je het toegelaten aantal niet overschrijdt.
Je bepaalt vrij op welke dagen en uren je opvang biedt. Eventueel ook vroeg, laat, tijdens het weekend, ’s nachts of opvang die dringend is of occasioneel. Hoe meer je beschikbaar bent, hoe vlotter je kan werken.
Ook de opvang van kinderen met een specifieke zorgbehoefte is mogelijk.

Welke voorwaarden zijn er voor jou en je gezin?

 • Je bent 18 jaar en bekwaam om kinderen op te voeden
 • Je legt attesten voor:
  1. Voor alle gezinsleden vanaf 18 jaar: een uittreksel uit het strafregister model 2
  2. Een doktersattest waaruit blijkt dat je in goede gezondheid verkeert en er geen gevaar is voor de kinderen
  3. Een attest ‘Elektrische keuring’ van de woning en onderhoudsattesten van verwarmingstoestellen.
 • Je beschikt over een diploma in de sector ‘Kinderzorg’ of ‘Begeleider in de kinderopvang’ of je bent bereid deze opleiding te volgen.
 • Je hebt voldoende veilige ruimte en materiaal ter beschikking om kinderen op te voeden. Hierbij houdt men rekening met het aantal kinderen en hun leeftijd
 • Je bent bereid om permanent te overleggen met de ouders en aanvaardt de begeleiding van de dienst
 • Je mag geen inkomstenverschaffende activiteiten uitoefenen tijdens de opvang

De dienst voor onthaalouder bepaalt of een kandidaat onthaalouder geschikt is en kan hierbij eventueel een aantal voorwaarden opstellen.

Welke vergoedingen en uitgaven heb je?

Vergoedingen

Onthaalouders krijgen een onkostenvergoeding per kind per dag. Deze wordt jaarlijks geïndexeerd.

Deze vergoeding is geen beroepsinkomen en is dus niet belastbaar.

Uitgaven voor de start

Aankoop meubeltjes, speelgoed, linnen en verzorgingsmateriaal (luierkussen, potje, …).
Eventuele aanpassingswerken in huis (bijvoorbeeld hekjes) of tuin (buitenspeeltuigen, een zandbak, …).

Uitgaven tijdens de opvang

Voeding (warme maaltijd en/of fruitmaaltijd)
Verbruik water, elektriciteit, verwarming, schoonmaakkosten
Vervangingsaankopen: bijvoorbeeld speelgoed, linnen, …

Tip:
Degelijke meubeltjes en speelgoed vind je ook tegen een aantrekkelijke prijs op tweedehandsbeurzen van de Gezinsbond, in kringloopcentra of in tweedehandswinkels. Let wel op dat deze voldoen aan de veiligheidsvoorschriften van Kind & Gezin.

 

Welke sociale zekerheid heb je?

Wanneer je je als onthaalouder aansluit bij een erkende dienst voor onthaalouders, ben je onderworpen aan het sociaal statuut voor onthaalouders. De sociale zekerheidsbijdragen die de onthaalouder hiervoor moet betalen, worden door Kind & Gezin gedragen.

Wat houdt dit in:

 • Je bouwt een pensioen op
 • Je hebt recht op kinderbijslag, geboorte- en adoptiepremie
 • Je bent verzekerd tegen ziekte, arbeidsongeschiktheid, beroepsziekten en arbeidsongevallen
 • Als kinderen buiten je wil afwezig zijn, krijg je van de RVA een opvanguitkering

 

Zijn mijn vergoedingen belastbaar?

De kostenvergoeding is geen beroepsinkomen en dus niet belastbaar. Onthaalouders die aangesloten zijn bij een dienst, vullen dus op de belastingaangifte als beroep “zonder” of “geen” in. Een eventueel vervangingsinkomen zoals ziekte-uitkering is wel belastbaar en moet op de belastingaangifte vermeld worden. Vervangingsinkomens worden wel lager belast dan beroepsinkomens.

Welke verzekeringen moet je hebben?

Verplicht voor de dienst
De dienst sluit verzekeringen af voor:

 • Algemene burgerlijke aansprakelijkheid
 • Algemene burgerlijke aansprakelijkheid van de opgevangen kinderen
 • Arbeidsongevallen
 • Verzekering lichamelijke ongevallen kinderen

Niet verplicht
Een brandverzekering is voor Kind en Gezin niet verplicht, maar wel aan te raden. Die moet je zelf afsluiten. Indien je een brandverzekering hebt, ga je best even na of de huidige polis voldoet voor kinderopvang.

Welke eerste stappen moet je zetten om te starten?

Neem alvast contact op met onze dienst. We geven je uitgebreid informatie en beantwoorden je vragen.

Enkele tips:

 • Praat met ervaren onthaalouders en vraag hun advies
 • Bespreek je wens op voorhand met je gezin. Krijg je steun van alle gezinsleden? Denk hier aan de drukte, je beschikbaarheid voor andere kinderen, het rookverbod, de aanwezigheid van huisdieren, …
 • Neem af en toe een kijkje op de website van Kind & Gezin. Je vindt er regelmatig de nieuwtjes en meer informatie over kinderen en kinderopvang en het nieuwe decreet dat van start gaat op 1 januari 2014.

Lees ook volgende info:

Sociaal statuut onthaalouders aangesloten bij een dienst Veiligheidsvoorschriften Kind & Gezin